Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Vandområdeplan 3 forventes at fastsætte et indsatskrav for kvælstofreduktion til kystvandet omkring Bornholm på op til 400 t kvælstof frem mod 2027. Reduktionen på op til 400 t kvælstof skal nås ved hjælp af målrettede efterafgrøder, vådområder, skovrejsning og kollektive virkemidler, herunder minivådområderne, som skal bidrage med 28,4 t N/år i reduktion. Minivådområderne er en af de muligheder, som de enkelte landmænd har for at bidrage til reduktioner i kvælstofudledningen.

Et kollektivt virkemiddel
Minivådområder er et kollektivt virkemiddel. Det betyder, at effekten af dit minivådområde bliver godskrevet hele dit vandopland i forhold til de indsatskrav, der måtte være.

Minivådområderne medvirker til, at de gode gødningsnormer og varierede sædskifter bevares og sikrer en varig kvælstofeffekt stort set uden pasning. Herudover skaber minivådområderne liv og variation med åbne vandbassiner og er et synligt bevis på omtanke for miljøet.

Minivådområder
Minivådområder er i korte træk en sø opdelt i dybe og lavvandede zoner, der fungerer som effektive filtre i landskabet, som renser drænvandet for kvælstof og fosfor. Minivådområderne fungerer, ved at drænvandet leder over i åbne bassiner, hvor sedimentation (aflejring) primært fjerner fosfor, og mikrobielle processer omdanner kvælstoffet i drænvandet til frit kvælstof, som fordamper og bliver en del af det atmosfæriske kvælstof. Minivådområder fjerner typisk 20-40 % af kvælstoffet og op til 50 % af fosforen fra drænvandet. Effekten afhænger blandt andet af koncentrationen af næringsstoffer i drænvandet og opholdstiden i minivådområdet.

Et minivådområde kan, udover at reducere kvælstofudvaskningen, øge variationen i agerlandet og skabe liv for planter, insekter, padder og smådyr og dermed styrke biodiversiteten og jagtmulighederne i nærområdet.

Principskitse for et minivådområde

Fra idé til færdigt minivådområde

  • Tjek på landmand.dk, om du har arealer, hvor der er mulighed for minivådområder. Du kan også kontakte udtagningskonsulenten og få et svar. Husk at udtagningskonsulenten arbejder gratis for dig
  • Udtagningskonsulenten kommer ud til dig og kigger nærmere på området. Sammen finder I ud af, hvordan minivådområdet bedst muligt kan passes ind i landskabet
  • Udtagningskonsulenten udarbejder et skitseprojekt over minivådområdets udformning
  • Udtagningskonsulenten søger Landbrugsstyrelsen om tilskud
  • Udtagningskonsulenten søger de nødvendige godkendelser
  • Når du har tilskud og godkendelser på plads, er du klar til at gå i gang med etableringen
  • Hyr en dygtig entreprenør til at udføre gravearbejdet
  • Når entreprenøren mener, at minivådområdet er færdigt, får I en landinspektør til at kontrollere målene
  • Udtagningskonsulenten sender din ansøgning om tilskudsudbetaling til Landbrugsstyrelsen
  • Herefter kan du i de næste mange år glæde dig over anlægget, som gavner vandmiljøet og skaber liv i landskabet


Udgifterne dækkes

Der gives 100 % tilskud til etablering af et minivådområde, og udtagningskonsulenten arbejder gratis for landmanden. Udover tilskuddet til etableringen af minivådområdet ydes der samtidig en engangskompensation til projektet, og du fastholder grundbetalingen på projektarealet.

Udtagningskonsulenten klarer papirarbejdet
Udtagningskonsulenten kommer ud til dig og kigger nærmere på området. Sammen finder I ud af, hvordan minivådområdet bedst muligt kan passes ind i landskabet. Derefter hjælper udtagningskonsulenten med at udarbejde et projekt samt søge tilskud hos Landbrugsstyrelsen og godkendelser hos kommunen mv.

Når alt er på plads, skal du hyre en dygtig entreprenør til at udføre gravearbejdet. Måske kan du selv udføre nogle af opgaverne. Når entreprenøren mener, at minivådområdet er færdigt, får du en landinspektør til at kontrollere målene, og udtagningskonsulenten sender din ansøgning om tilskudsudbetaling til Landbrugsstyrelsen.

Baggrund for etablering af minivådområder

Landbrugspakken har givet landbruget lov til at gøde mere, så der kan opnås højere udbytter. For at sikre, at kystvandene ikke bliver påvirket negativt, er det nødvendigt, at der gennemføres frivillige kollektive indsatser til at reducere landbrugets udledning af kvælstof. Samtidigt er det også en del af indsatsen i Vandområdeplanerne for at forbedre vandmiljøets tilstand. Et af de kollektive virkemidler, der kan anvendes til at reducere kvælstofudledningen, er minivådområder.

Placering af minivådområder

Minivådområder placeres typisk i kanten af marken, tilpasset terrænets hældning, så det falder så naturligt ind i landskabet som muligt.

En effektiv fjernelse af næringsstoffer opnås, hvis størrelsen på et minivådområde er 1-1,5% af drænoplandet, og minivådområdet placeres oftest for enden af et hoveddræn, der afvander marker, der er helt eller delvist drænet.

Drænoplandet skal minimum være 20 ha, og minivådområdet får derfor minimum et vandspejl på 2.000 m2 og et samlet areal på minimum 3.000 m2

Kan jeg anlægge minivådområder på mine marker

MiljøGIS kan du finde minivådområdekortet, der viser, hvor der er indsatsområder, og dermed hvor der er mulighed for at søge om et minivådområde. Kortet findes ved at åbne fanen Minivådområder og tænde for kortlaget Minivådområder 2023. For at kunne søge tilskud til minivådområdet skal det placeres i et område, der er udpeget som ”egnede arealer” markeret med grøn på kortet.

Næste ansøgningsrunde om tilskud til et minivådområde er ikke fastlagt. Følg med på Landbrugsstyrelsens Tilskudsguide.

Det er uforpligtende at kontakte udtagningskonsulenterne og få en gratis snak om mulighederne på din bedrift.

Har du jord i et indsatsområde og vil være med til at løfte den opgave, landbruget har i forhold til at få reduceret kvælstofudvaskningen, er du velkommen til at kontakte udtagningskonsulenten for at få afdækket mulighederne på ejendommen.

Mere viden om minivådområder

Læs mere om minivådområder på www.oplandskonsulenterne.dk.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.