Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

41,2 ha dyrkningssikker "Ibsker-jord" sælges

Se billeder

41,2 ha rigtig god, dyrkningssikker, lerholdig "Ibsker-jord" er til salg ved budgivning. Det drejer sig om Lindholmsvej 2B, 3740 Svaneke beliggende ved Lyrsbyvej, Østermarie.

Lindholmsvej 2B er en landbrugsejendom uden beboelse og bygninger, hvor arealerne er beliggende på begge sider af Lyrsbyvej, i den østlige ende af vejen ved Louisenlundvej/Ibskervej.  Stort set hele arealet er dyrkbart, idet der i hektarstøtteansøgningen for 2023 var 38,5 ha støtteberettiget areal, hvor det samlede areal udgør 41,23 ha. De resterende knap 3 ha er primært skovbevoksninger, hegn og vejareal.

Støtteberettigede arealer


Jorden er rigtig god, dyrkningssikker, lerholdig ”Ibsker-jord”. I henhold til uofficielle data fra Danmarks Jordbrugsforskning er arealerne beliggende på JB 7 og JB 8-jord, hvilket er lerjord og svær lerjord.

Der er tale om generelt veldrænet jord med meget få marksten, men med klippefremspring på især arealet syd for Hoppegård.
Jorden er bortforpagtet i dyrkningsåret 2023/2024 og vil således være til rådighed for køber efter høst 2024.

Ejendomsflade

Der er to skovbevoksninger på ejendommens arealer, begge belagt med fredskovpligt. I den nordlige skovbevoksning forefindes et fredet fortidsminde i form af en helleristning/billedsten fra bronzealderen.

Der forefindes ligeledes en § 3-beskyttet sø i skovstykket mod syd, samt en lille § 3-beskyttet sø øst for det nordligst beliggende skovstykke.

Der er registreret beskyttede sten-/jorddiger i skel i forbindelse med skoven, der omkranser Vase å, der løber lige syd for Hoppegård.


For nærmere information og salgsmateriale, kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen på tlf. 5690 7844.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.