Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Projekt Kystfiskeri

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Projekt Bornholmske Kystfiskere, projektejer Bornholms Landbrug & Fødevarer

Projektet er afsluttet, men nedenfor kan du læse om baggrunden for og formålet med projektet og om de aktiviteter, der indgik i projektet.

Projekttitel
Forbedring af økonomien for de bornholmske kystfiskere gennem optimering af det direkte salg og udvikling af innovative forarbejdede produkter i samarbejde med fiskere, kokke, detailhandlen og forarbejdningsvirksomheder.

Projektperiode
1. februar 2017 – 31. oktober 2019

Projekttype
Afsætning af kystfanget fisk.

Baggrund for projektet
Bornholmske kystfiskere har generelt en presset økonomi og det er bl.a. medvirkende til, at det er vanskeligt at tiltrække nye fiskere til erhvervet. Der er kun få fiskere tilbage i de havne, som for 30 år siden var fyldt med fiskerbåde og fiskerirelaterede virksomheder.  De seneste års positive udvikling indenfor småskala fødevareproduktion på Bornholm har indtil videre ikke haft nogen nævneværdig effekt på det bornholmske fiskeri.

Projektets formål
I dette projekt skal der arbejdes med hele værdikæden for at forbedre de bornholmske kystfiskeres økonomi.

Formålet er som projektnavnet indikerer at forøge værdien af den afsætning som kystfiskeren har gennem en række forstærkede aktiviteter på igangværende forretningsmodeller men også gennem events og nye forretningsmodeller. Projektet har endvidere til formål at forøge den lokale interesse for fisk og de bornholmske fiskere samt at bringe fiskeriet yderligere ind som et aktiv i Bornholms turisme tilbud og endelig gennem projektet forsøge at skabe nye bornholmske fiskeprodukter for fødevarevirksomheder.

Projektet vil forfølge to overordnede spor til at forbedre kystfiskeriets økonomi:

  1. Udvidelse af det direkte salg
  2. Udvikling af nye produkter og storytelling baseret på lokalt fanget fisk.

Projektet arbejder med 7 delprojekter eller arbejdspakker som det hedder.

1. SPOR - UDVIDELSE AF DET DIREKTE SALG

Der er et potentiale i at øge fiskernes indtjening ved at øge afregningsprisen. Det kan ske gennem optimering af det direkte salg til kunderne, hvorved fordyrende led fjernes. Fiskerne afregnes typisk mindre end 1/10 af udsalgsprisen hos fiskehandleren, så der er gode muligheder for at øge fiskernes andel.

Arbejdspakke 1 - Øge antallet af fiskere tilknyttet Havfriskfisk.dk eller lignende

Bornholmske fiskere var for ca. 10 år siden med til at udvikle projektet www.havfriskfisk.dk for at skabe direkte kontakt mellem kunderne og fiskerne til økonomisk gavn for begge parter. Fiskeren opnår her flere gange den normale afregningspris og kunden får oven i købet ofte fisken til en lavere pris end hos fiskehandleren.

Projektet har en begrænset succes – selv om de mange turister om sommeren øger det direkte salg mærkbart.

Indtil videre er det ganske få bornholmske kystfiskere, som er med i havfriskfisk.dk. Flere har dog ytret interesse for det, men kan ikke overskue, hvilke regler de skal overholde som fx egenkontrol ved direkte salg til kunder.

En opgave i dette projekt er derfor at lave fakta-ark som beskriver regler og krav, der skal opfyldes for at kunne komme i gang med direkte salg af fisk fra båden. Der vil blive gennemført fællesarrangementer for fiskerne, og med udgangspunkt i forholdene på en konkret fiskebåd laves en gennemgang af, hvordan man indretter båden til direkte salg.

www.havfriskfisk.dk er på nuværende tidspunkt langt fra tilstrækkelig effektivt til at sikre afsætningen, som derfor fortrinsvis går til grossister, der generelt afregner til markedspris. Derfor er der behov for at videreudvikle ”havfriskfisk.dk” bl.a. gennem optimering af markedsføringen for at sikre et bredere og langt mere stabilt kundegrundlag.

Arbejdspakke 2 - Kend din fisker

En opgave i projektet bliver at fiskere og kunder skal lære hinanden at kende. Under sloganet ”kend din fisker” skal forbrugerne have bedre kendskab til fiskere og deres arbejde. Der skal gennemføres events, hvor de inviteres ombord og ser hvordan fiskerne kan lokalisere fisken med ekkolod, og hvordan fisken fanges på den mest skånsomme måde.

Fiskerne skal i projektet lære at kommunikere med kunderne og vise dem hvordan man flår og filletterer fisken og ser om den er frisk. Det vil øge interessen for og afsætningen af lokalt fanget fisk.

Arbejdspakke 3 - Community-Supported Fishery

En opgave i projektet bliver at udnytte erfaringerne med såkaldt Community-Supported Fishery (CSF). I en CSF tilmelder forbrugere sig en abonnementsordning, hvor de ugentligt eller hyppigere får leveret eller afhenter en kasse fisk fra de lokale fiskere, som abonnementsordningen er tilknyttet. Kassernes størrelse og leverancernes hyppighed afhænger af om man er enlig, en familie eller måske en institution eller restaurant. Kassernes sammensætning varierer med sæsonen og afspejler naturligvis fiskernes fangst.

Metoden, der er udviklet i USA i 2007, indeholder 5 delelementer.

  • Der skabes en direkte og transparent kæde fra fiskerbåd til kundens tallerken.
  • Forbrugernes adgang til højkvalitets frisk lokalfanget fisk forbedres.
  • Fiskerne får en forbedret afregning for deres fangst og dermed for deres arbejde. Det vil få flere til at overveje at blive fiskere og dermed skabe grundlag for arbejdspladser i havnene.
  • Lokale fiskere indgår økonomisk bæredygtigt samarbejde med lokalsamfundet.
  • Der opbygges rammer for at fiskere og forbrugere i fællesskab kan udvikle kreative løsninger til en økologisk bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer.

På den måde vil CSF bidrage til en såkaldt ”tripple bottom line” hvor man kombinerer udvikling af lokalt bæredygtigt fiskeri med jobskabelse og dermed sociale forbedringer i lokalmiljøet.

Det konkrete projekt vil desuden havde gavnlig indflydelse med bornholmernes sundhed. Der spises generelt for lidt fisk i Danmark - også på Bornholm. Etablering af abonnementsordninger med lokalt fanget fisk vil få borgerne til at spise mere fisk og det vil gavne sundheden.

CSF har spredt sig fra USA til enkelte europæiske regioner. I projektforløbet vil der blive tilrettelagt studieture til nogle af disse områder, så de bornholmske fiskere og andre partnere i projektet kan få inspiration til at opbygge lignende ordninger på Bornholm.

Arbejdspakke 4 - Udvikling af fiskeopskrifter gennem workshops

Ikke alle de fisk forbrugerne vil finde i kasserne og ved direkte handel på bådene vil være lige velkendte. Derfor er det nødvendigt at øge kundernes kendskab til hvordan de forskellige fisk kan tilberedes.

Det gælder faktisk ikke kun den almindelige forbruger  men også professionelle kokke, som ofte mangler kendskab til at tilberede frisk fisk. Der vurderes at være et stort potentiale for at øge afsætningen af friskfanget kystfisk til netop restauranter, caféer og institutionskøkkener ved at tilbyde tilberedningskurser for denne målgruppe.

En opgave i projektet bliver at bearbejde gamle fiskeopskrifter og udvikle helt nye, som lever op til forbrugernes smagsløg og gerne med fokus på ny nordisk mad. Opskrifterne udvikles i samarbejde med forbrugerne, som medbringer deres egne favoritopskrifter til særlige fiske-workshops, hvor de i samarbejde med erfarne fiskekokke afprøver opskrifterne og bruger dem til udvikling af nye, der kan munde ud i udgivelsen af en opskriftsbog, opskrifter til nettet og opskrifter som kan lægges som inspiration i fiskekasserne.

Social- og sundhedsudvalget i Bornholms Regionskommune har som særlig indsats i 2017 at få bornholmerne til at spise mere fisk for at forbedre borgernes kostvaner og sundhed. Aktiviteterne for øget afsætning af lokalt fanget fisk og udvikling af nye fiskeopskrifter vil bidrage til kommunens indsats, og koordineres med forebyggelseskonsulenten i Bornholms Regionskommune gennem et antal aktiviteter i løbet af projektperioden.

Arbejdspakke 5 - Gør den gode historie og events til en god forretning

De landbaserede fødevareproducenter har i de senere år haft stor succes med at åbne deres virksomheder for besøgende og gøre events og oplevelser til en god forretning. Bornholms Landbrug har netop fået midler til projektet ”Oplevelser fra Bornholms hav og ager”. I projektet gennemføres inspirationsforløb, studieture og kurser så landmænd, fiskere og andre interesserede fødevareproducenter kan lære at udnytte den store opmærksomhed, der er på lokalt produceret mad, til at få bedre økonomi og skabe flere arbejdspladser.

Aktiviteterne i de to projekter skal koordineres. Målsætningen for de deltagende virksomheder i nærværende projekt med afsætning af kystfanget fisk kunne være, at mindst 15 % af fiskernes økonomi med tiden skal komme fra events og oplevelser knyttet til fiskeriet og aktiviteter på havnene.  

I løbet af projektet tilrettelægges og gennemføres events på Bornholm, i København og udvalgte større byer i Danmark for at sætte fokus på friskfanget kystfisk fra Bornholm. Disse events skal udvikles i samarbejde med lokale kokke og eventmagere, der i de senere år har haft stor succes med at skabe opmærksomhed omkring den bornholmske madkultur.

Thorupstrand Fiskelaug har en ombygget fiskerbåd liggende ved Nyhavn i Københavns Havn, hvor den sælger friske kystfangede fisk fra Thorupstrand i Nordjylland. Lauget ser positivt på samarbejde om salg af friske bornholmske kystfisk.

2. SPOR - UDVIKLING AF NYE PRODUKTER OG STORYTELLING BASERET PÅ LOKALT FANGET FISK.

Arbejdspakke 6 - Udvikling af innovative fiskeprodukter

Forarbejdning af lokalt fangede fisk vil øge værditilvæksten. Oftest får fiskeren maksimalt 5-10 kr. pr. kg for den friske fisk. Opkøbere sender fisken videre til forarbejdning på fiskefabrikker i Polen eller andre fjernere beliggende lande.

Der er et potentiale i at udvikle nye innovative forarbejdningsprodukter af lokalt fanget fisk. Torsk og laks kan opnå høje priser, som hele fisk og filletter, så udvikling af nye forarbejdningsprodukter vil ikke nødvendigvis være målrettet disse ”dyre” fisk.

Imidlertid fanger de bornholmske kystfiskere en stor mængde skrubber fx, som generelt opnår en meget lav afregningspris. Derfor vil værdiforøgelsen ved forarbejdning af skrubber være større end ved forarbejdning af fx torsk og laks. Foruden skrubber kunne det være hensigtsmæssigt at forarbejde hornfisk, sild, brisling, sortmundet kutling og andre arter, som fanges af kystfiskerne.

Projektet vil i samarbejde med lokale kokke, lokale forarbejdningsvirksomheder, industrielle produktudviklere og indkøbere fra detailhandlen komme med innovative fiskeprodukter baseret på ”lavprisfisk”. Produkterne skal kunne sættes i produktion lokalt og dermed øge fiskernes afregning og den fiskerelaterede beskæftigelse på Bornholm.

Der skal så vidt muligt samarbejdes med eksisterende bornholmske fiskeforarbejdningsvirksomheder som fx Christiansøpigens Sild og B´s Fiskeværksted i Svaneke såvel som Nordbornholms Røgeri i Allinge, Årsdale Røgeri i Årsdale og Bornholms Konservesfabrik i Nexø. Det er alle virksomheder, som i langt højere grad end i dag kunne udnytte lokal fanget fisk.

Arbejdspakke 7 – Formidling

I projektforløbet vil der blive udarbejdet fakta-ark til brug for fiskernes igangsættelse af direkte salg og der vil blive udviklet nye fiskeopskrifter som skal danne grundlag for fiskeevents og udgives som kogebøger og lægges ud på en hjemmeside, for at få borgerne til at spise mere lokalfanget fisk.

Projektet er fokuseret på at forbedre de økonomiske vilkår for kystfiskerne på Bornholm, men det er oplagt at erfaringerne også vil kunne bruges af kystfiskere i resten af Danmark. Projektet afsluttes derfor med gennemførelse af en konference for kystfiskere fra resten af landet såvel som de nærliggende fiskerihavne i Skåne.

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.