Vi sidder klar til at hjælpe dig: Mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—13
Seneste 'Nyt fra BLF':
September 2023
Til salg:
SOLGT

Holsegård og Løkkegård

Se billeder

Landbrugsejendommene Holsegård og Løkkegård, Brommevej 29 og 31 samt Vietsvej 1C, 3760 Gudhjem sælges

Kvægbedriften Holsegård/Løkkegård består af tre landbrugsejendomme smukt beliggende op til et naturskønt område få km nordvest for Østerlars By og tæt på Rø Plantage. Ejendommene udgør sammen en harmonisk og velfungerende landbrugsbedrift med et attraktivt nyere staldanlæg, som giver grundlag for en effektiv, rationel og rentabel drift fremadrettet.

Bedriftens tre ejendomme er:

Holsegård, Brommevej 29, bolig for ejerfamilien, Løkkegård, Brommevej 31, hvor mælkeproduktionen foregår, og Vietsvej 1C, landbrugsejendom uden beboelse og bygninger.

Ejendommenes totale areal udgør lige under 212 ha. Heraf udgør det EU-støtteberettigede areal ca. 189 ha, hvor ca. 8 ha pt. ligger som vedvarende græs.
Udover de dyrkbare arealer er der på ejendommen ca. 13 ha skov, hvor der på de 6 ha er noteret fredskovpligt. De resterende arealer er vejareal, bygningsparceller sø mv.

Om ejendommene:

HOLSEGÅRD
Holsegård fremstår som en traditionel firelænget gård med stuehuset mod syd. Stuehuset er opført i 1909 og er med sine 280 m2 i to plan særdeles rummeligt. Det bebyggede areal er på 167 m2 og består i stueetagen af spisekøkken, to store stuer mod syd, tre værelser og entre/bryggers. Det samlede tagetageareal på 114 m2 med 5 værelser og badeværelse. Stuehuset fremstår pænt og i god stand og er delvist moderniseret med bl.a. nyere badeværelser. Stuehuset opvarmes med ældre stokerfyr til korn og træpiller, suppleret med oliefyr som alternativ.

Det matrikulære areal til Holsegård er 74,13 ha, hvoraf ca. 62 ha er EU-berettiget areal i markplanen.

Udlængerne rummer bl.a. tidligere bindestald til malkekvæg men står nu mest ubrugt. I 1988 er der opført ny en lade/maskinhal på 370 m2 med stålspær, vægge af teglsten og nyere eternittag, der pt. mest bruges til ungdyr på dybstrøelse. Nord og øst for ejendommen ligger to gylletanke, én fra 1976 på 492 m3 og én fra 1994 på 998 m3. Herudover to køresiloer, omkranset af jordvolde og med sten-bund.

LØKKEGÅRD
Løkkegård ligger umiddelbart nordøst for Holsegård, og jordene ligger op til hinanden med fælles skel mange steder. Løkkegård har et samlet areal på 121,50 ha. Jordtilliggendet til Løkkegård er opkøbt fra flere ejendomme og ligger lidt mere spredt, men alligevel i god, dvs. passende kort, afstand til Løkkegård og Holsegård og langt overvejende syd for bygningssættet.

Det EU-støtteberettigede areal udgør ca. 110 ha. Heraf vurderes langt størstedelen at være god, lermuldet landbrugsjord med fornuftig arrondering og markstørrelse, mens en mindre del har lavere dyrkningsværdi grundet forekomst af klippe, skovkroge mv.

Det store, fritliggende stuehus på Løkkegård er opført i 1880 og delvis moderniseret i 2012. Stuehuset har et bebygget areal på 183 m2 og et samlet tagetageareal på 128 m2, hvoraf der er 60 m2 udnyttet tagetage. Dermed er det samlede boligareal på hele 243 m2. Stuehuset fremstår med gulpudset facade, eternittag, og en del vinduer er af nyere dato. Stuehuset opvarmes med elvarme fra mælkekøling.

Mod øst, delvis foran stuehuset, er i 1991 opført et traditionelt maskinhus på 467 m2 med stålspær, eternittag og vægbeklædning af metalplader og støbt gulv. Anvendes til opbevaring af maskiner, såsæd og gødning.

Driftsbygningerne (ud over kostalden) vest for gårdspladsen er opført efter brand i 1991 og rummer i forlængelse af kostalden en ungdyrstald med spaltegulv, en ungdyrstald/kalvestald og goldkostald fra 2017 med dybstrøelse samt kalvekøkken og personalefaciliteter fra 2018. Bygningsmassen fra 1991 udgør samlet 1.504 m2 og er generelt i pæn stand. Længst mod nord er en halmlade fra 1998 på 466 m2.

Kostalden med tilhørende lagerfaciliteter er opført i 2007, er sammenbygget med de eksisterende bygninger og omfatter i alt 2.485 m2. Opført med stålspær, eternittag og sidebeklædning med gardiner. Længst mod øst er der faciliteter til kornopbevaring med plantørreri og plads til kraftfoder og maskiner til brug i stalden.

Selve kostalden er indrettet med foderbord i midten og tre rækker sengebåse i begge sider. Sengebåsene er i 2021 fornyet med nye vand-madrasser, som giver forbedret sundhed og færre dyrlægebesøg. Opsatte ventilatorer fra 2021 er med til at sikre et godt indeklima i varme perioder og stalden er generelt lys og arbejdsvenlig året rundt. Malkningen foregår med 3 stk. Lely malkerobotter, som er leaset og opsat i 2019. Kostalden rummer ca. 180 sengebåse, og i kombination med øvrig plads til goldkøer er der pt. ca. 200 årskøer på bedriften.

Længst mod vest er kostalden indrettet med kælvningsbokse og sygebokse på dybstrøelse. Lige udenfor stalden er der køresiloer til ensilage af græs og majs. Heraf tre større siloer (1 stk. 12 x 42 m og 2 stk. 8 x 42 m), samt to mindre siloer, som giver fleksibilitet ved forskellige slæt-mængder.

Endelig er der nord for kostalden en gylletank på 1.300 m3, opført i 1991, og syd for kostalden en gylletank fra 2007 med overdækning med et rumindhold på 3.000 m3.

VIETSVEJ 1C
Landbrugsejendommen Vietsvej 1C er en ubebygget landbrugsejendom med et samlet matrikulært areal på 16,24 ha tæt på Østerlars By, et par km fra de to andre ejendomme. EU-tilskudsberettiget areal udgør 16,04 ha, og arealet er fordelt på tre marker.

For yderligere information kontakt ejendomsrådgiver Ingvar Olsen på 5690 7844 eller på mail iko@blf.dk.

Billeder

No items found.

Få hjælp til tinglysning — til en skarp pris!

Vi har mange års erfaring med tinglysning, og kan hjælpe netop dig til en god pris og en hurtig proces.
Anette Plum
Sekretær, ejendomshandel
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.